Regulamin serwisu www.zlotamrowka.pl
Ostatnia data aktualizacji: 2021-04-30
§ 1 - Postanowienia ogólne
 1. Złota Mrówka lub Serwis, działający pod adresem www.zlotamrowka.pl, jest prowadzony przez ZŁOTAMRÓWKA.PL spółkę z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000849513, NIP: 6692557790, REGON: 386529840, z kapitałem zakładowym 50000,00 zł.
 2. Celem Serwisu jest świadczenie na rzecz osób fizycznych usług polegających na :
  - umożliwianiu kontaktowania się ze sobą potencjalnych pożyczkobiorców z potencjalnymi pożyczkodawcami (kojarzeniu ich),
  - doprowadzeniu do zawierania umów pożyczek pomiędzy tymi osobami według wzoru umowy zaproponowanego przez Serwis.
 3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy:
  1) adres pocztowy: ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin;
  2) adres poczty elektronicznej: kontakt@zlotamrowka.pl
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin odpowiada wymogom określonym w ustawie z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik korzystający z Serwisu, dla jego pełnego wykorzystania, obowiązany jest zaakceptować postanowienia Regulaminu, a także Polityki prywatności.
 7. Korzystanie z Serwisu wymaga odpowiedniego urządzenia elektronicznego i zainstalowanej przeglądarki internetowej: Chrome, bądź Safari, bądź Firefox, bądź Microsoft Edge.
§ 2 - Podstawowe definicje
 • Regulamin – niniejszy Regulamin,
 • użytkownik – korzystający z Serwisu, będący osobą fizyczną mającą ukończone 18 lat, i nie prowadzącą działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek,
 • konsument – osoba fizyczna dokonująca z Serwisem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ kc),
 • konto - miejsce w Serwisie, które założył użytkownik, dostępne tylko dla niego po odpowiednim zalogowaniu,
 • profil - miejsce w Serwisie dostępne dla wszystkich użytkowników, w którym publikowane są informacje o użytkowniku oraz opinie o dokonanych przez niego transakcjach,
 • administrator - Spółka wymieniona w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz która przetwarza te dane,
 • weryfikacja - proces sprawdzenia wiarygodności użytkownika, który zostanie szczegółowo opisany w dalszej części Regulaminu,
 • rating - poziom wiarygodności użytkownika opracowany za pomocą odpowiedniej skali w procesie weryfikacji,
 • pożyczkobiorca - użytkownik składający wniosek o pożyczkę lub osoba, która zawarła za pośrednictwem Serwisu umowę pożyczki w charakterze pożyczkobiorcy,
 • pożyczkodawca - użytkownik składający ofertę udzielenia pożyczki lub osoba, która zawarła za pośrednictwem serwisu umowę pożyczki w charakterze pożyczkodawcy,
 • pożyczka - umowa cywilnoprawna określona w art. 720 kc, zawarta pomiędzy użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem, że przedmiotem tej umowy mogą być tylko pieniądze, a nie rzeczy oznaczone co do gatunku,
 • wniosek pożyczkowy - wniosek o pożyczkę złożony przez pożyczkobiorcę za pośrednictwem Serwisu, określający warunki umowy zaproponowane przez pożyczkobiorcę,
 • wniosek prywatny - wniosek pożyczkowy skierowany do konkretnego zarejestrowanego pożyczkodawcy i dostępny tylko dla tego pożyczkodawcy,
 • wniosek publiczny - wniosek pożyczkowy skierowany i dostępny dla wszystkich zarejestrowanych pożyczkodawców ,
 • oferta - odpowiedź pożyczkodawcy na wniosek złożony przez pożyczkobiorcę; nie jest to oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego,,
 • umowa pożyczkowa - umowy pożyczki, o których mowa wyżej, wygenerowane przez Serwis, zawarte pomiędzy użytkownikami, na skutek zaakceptowania przez pożyczkobiorcę oferty złożonej przez pożyczkodawcę,
 • finalizacja - zaakceptowanie przez pożyczkobiorcę oferty złożonej przez pożyczkodawcę, skutkujące automatycznie zawarciem umowy pożyczki,
 • finalizacja automatyczna - automatyczne zamknięcie wniosku przez Serwis, w przypadku oferty spełniającej wszystkie warunki wniosku pożyczkowego (prywatnego, bądź publicznego), skutkujące wygenerowaniem umowy pożyczki,
 • opłata serwisowa - opłata na rzecz Serwisu należna z tytułu świadczeń Serwisu, określona w tabeli opłat,
 • opinie - opinie wystawione przez innych użytkowników,
 • okres pożyczki - okres spłaty pożyczki określony w umowie pożyczkowej, nie mniejszy niż 7 dni i nie większy niż 36 miesięcy; przy czym okresy spłaty mogą być określone następująco: 7 dni, 15 dni , miesiąc, wielokrotność miesięcy aż do 36 miesięcy,
 • odsetki kapitałowe - odsetki umowne od kapitału pożyczki, określone w umowie pożyczkowej, należne pożyczkodawcy za udzielenie pożyczki, stanowiące przychód pożyczkodawcy, do których zastosowanie ma art. 359 kc,
 • odsetki ustawowe za opóźnienie - odsetki obciążające pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy, w przypadku zwłoki w spłacie pożyczki, naliczane od kapitału co do którego wystąpiła zwłoka, do których zastosowanie ma art. 481 kc,
 • spłata pożyczki - może być jednorazowa lub ratalna,
 • limit pożyczki - kwota, na którą opiewa wniosek pożyczkowy i która będzie przedmiotem umowy – minimum 50,00 zł, następne kwoty mogą wynosić wielokrotność 50,00 zł, aż do 50000,00 zł ,
 • limit zadłużeń - limit zadłużeń pożyczkobiorcy za pośrednictwem Serwisu, zależny od poziomu weryfikacji; maksymalny limit zadłużeń jednego pożyczkobiorcy w Serwisie – 50000,00 zł,
 • prowizja - dobrowolna kwota zaproponowana przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy celem uatrakcyjnienia wniosku pożyczkowego, zaakceptowana przez pożyczkodawcę, nie mniejsza niż 1,00 zł, nie większa niż wartość wnioskowanej pożyczki.
 • rachunek rozliczeniowy - rachunek będący własnością Serwisu, służący do opłacania opłat serwisowych,
 • tabela opłat - tabela opłat serwisowych określona w odrębnym dokumencie , należna Serwisowi za poszczególne usługi; wysokość opłat może być uzależniona od poziomu weryfikacji użytkownika.
§ 3 - Zasady korzystania z Serwisu
 1. Istotą serwisu jest świadczenie na rzecz osób fizycznych usług pośrednictwa finansowego celem doprowadzenia do zawarcia pomiędzy użytkownikami umów pożyczek.
 2. Osoby fizyczne chcące korzystać z Serwisu ZłotaMrówka.pl , czyli chcące być użytkownikami, muszą dokonać odpowiedniej rejestracji w Serwisie. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza na stronie www.zlotamrowka.pl, przy czym podane dane muszą być prawdziwe.
 3. Wobec tego, osoba fizyczna chcąca być użytkownikiem, musi dysponować: dowodem osobistym lub kartą pobytu na terenie RP, własnym rachunkiem bankowym, własnym adresem poczty elektronicznej oraz własnym telefonem komórkowym.
 4. Wskutek prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu, akceptacji Polityki prywatności i utworzenia konta użytkownika – następuje zawarcie pomiędzy Serwisem a użytkownikiem umowy pośrednictwa finansowego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Tabeli opłat. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Rozwiązanie tej umowy pośrednictwa finansowego może nastąpić:
  a) w ciągu 14 dni od założenia konta – poprzez oświadczenie użytkownika podane w formie elektronicznej, bez podania przyczyn, pod warunkiem, że w tym czasie jeszcze nie nastąpiło świadczenie usług przez Serwis,
  b) poprzez likwidację konta przez użytkownika, pod warunkiem wywiązania się ze wszystkich umów pożyczkowych i pod warunkiem wykonania wszystkich należnych opłat - poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Serwisu, zgodnie z odpowiednią opcją w panelu zarządzania kontem.
 5. Logowanie do konta polega na podaniu loginu i hasła ustalonych przez użytkownika. Hasło jest ciągiem znaków ustalonych przez Użytkownika. Hasło nie jest znane Serwisowi.
 6. Konto umożliwia użytkownikowi wprowadzenie lub modyfikację danych, sprawdzanie jego wniosków, ofert i umów.
 7. Poza przypadkami określonymi w ustępie czwartym, konto użytkownika może zostać usunięte przez Serwis w przypadkach:
  a) gdy się okaże, że dane podane przez użytkownika są nieprawdziwe,
  b) w przypadku rażącego naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Dokonując rejestracji i zakładając konto, użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do korzystania z usług Serwisu, zgodnie z Polityką prywatności.
 9. Obowiązki użytkownika:
  a) konto w Serwisie może być tylko jedno,
  b) podane dane muszą być prawdziwe,
  c) w przypadku zmiany danych, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać odpowiednich zmian na swoim koncie,
  d) konto musi być prowadzone osobiście przez użytkownika,
  e) użytkownik wyraża zgodę na umieszczaniu w jego profilu opinii drugiej strony transakcji o sposobie wywiązania się z umowy przez użytkownika (zasady wystawiania opinii wynikają z dalszej części niniejszego Regulaminu),
  f) użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przedstawicieli Serwisu (za pośrednictwem konta, poczty elektronicznej, bądź poczty tradycyjnej) w celach niezbędnych do należytego świadczenia usług przez Serwis,
  g) zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek działań mogących zakłócić działanie Serwisu,
  h) korzystanie z Serwisu musi być zgodne z prawem i z zasadami netykiety; zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje, naruszających prawa innych osób, wzywających do nienawiści;
  i) zabrania się umieszczania w Serwisie treści reklamowych, promujących inne strony internetowe bądź programy, zawierających linki do takich stron.
 10. Naruszenie obowiązków określonych w ustępie 9 skutkować będzie nie tylko usunięciem konta użytkownika, ale także odpowiedzialnością karną i cywilnoprawną na zasadach ogólnych.
 11. Prawa użytkownika :
  a) użytkownik ma prawo korzystania z dostępnych usług Serwisu, zgodnie z poziomem swojego ratingu,
  b) użytkownik ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 12. Usługi świadczone przez Serwis:
  a) zasadnicze usługi określone są w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu;
  b) usługi dodatkowe mające na celu rzetelną realizację usług docelowych:
  - weryfikacja użytkowników,
  - kojarzenie użytkowników,
  - umożliwienie wymiany informacji pomiędzy użytkownikami i Serwisem,
  - umożliwienie wzajemnego wystawiania opinii przez strony transakcji,
  - sporządzanie pisemnych informacji.
 13. Za wykonane usługi pobiera się opłaty serwisowe, zgodnie z Tabelą opłat.
 14. Sama rejestracja i założenie konta nie wystarczają do korzystania z usług Serwisu. Potrzebna jest jeszcze weryfikacja użytkownika, a zakres usług możliwych do wykorzystania jest zależny od poziomu weryfikacji.
§ 4 - Zasady weryfikacji
 1. Weryfikacja użytkownika chcącego być pożyczkobiorcą – wyróżnia się pięć poziomów weryfikacji:
  a) poziom pierwszy, obowiązkowy, bezpłatny - użytkownik musi podać: swój PESEL, dokument tożsamości, adres zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego – ten poziom weryfikacji umożliwia złożenie wniosku pożyczkowego;
  b) poziom drugi – użytkownik podaje dodatkowo: adres zamieszkania, inny dokument ze zdjęciem, uzupełnienie profilu o co najmniej 50% pól;
  c) poziom trzeci – użytkownik podaje dodatkowo : oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań, swoje zdjęcie, rachunki dostawców ;
  d) poziom czwarty – użytkownik podaje dodatkowo: oświadczenie o dochodach, zaświadczenie o zatrudnieniu , uzupełnienie profilu do 100% pól;
  e) poziom piąty – indywidualny poziom limitu.
 2. Weryfikacja użytkownika chcącego być pożyczkodawcą – występuje tylko jeden próg – nr PESEL, adres zamieszkania (nie zameldowania), adres e-mail, dokument tożsamości, numer telefonu – ten poziom weryfikacji umożliwia składanie ofert.
 3. Usługi weryfikacji podlegają opłatom na rzecz Serwisu określonym w Tabeli opłat, za wyjątkiem obowiązkowej weryfikacji pożyczkobiorcy.
 4. Weryfikacja adresu e-mail - polega na wysłaniu przez Serwis wiadomości e-mail zawierającej unikalny link, na podany przez użytkownika adres e-mail. Otwarcie otrzymanego linka przez użytkownika oznaczać będzie weryfikację pozytywną. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi sześć miesięcy.
 5. Weryfikacja numeru telefonu – polega na wysłaniu przez Serwis specjalnego kodu sms. Wpisanie tego kodu w odpowiedni formularz i zatwierdzenie przez Serwis oznaczać będzie weryfikację pozytywną. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi jeden miesiąc.
 6. Weryfikacja rachunku bankowego - polega na wykonaniu przez użytkownika przelewu weryfikacyjnego z rachunku bankowego użytkownika, który został podany w procesie rejestracji na rachunek rozliczeniowy; jeśli dane na rachunku zgadzają się z danymi wprowadzonymi przez użytkownika, to weryfikacja jest pozytywna. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi dwanaście miesięcy. Wysokość przelewu weryfikacyjnego jest podana w Tabeli opłat.
 7. Weryfikacja adresu zameldowania - polega na porównaniu adresu podanego przez użytkownika w formularzu danych z adresem zamieszczonym w dokumencie tożsamości lub z adresem widniejącym w szczegółach przelewu weryfikacyjnego. W przypadku wątpliwości, użytkownik może zostać zobowiązany do przysłania wypełnionego i ręcznie podpisanego oświadczenia (na formularzu wygenerowanym przez Serwis) o zameldowaniu, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy i za wprowadzenie w błąd . Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi trzy miesiące.
 8. Weryfikacja dokumentu tożsamości - polega na wysłaniu przez użytkownika skanów pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego lub karty pobytu; jeżeli te dane zgadzają się z danymi podanymi w procesie rejestracji, weryfikacja jest pozytywna. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi sześć miesięcy.
 9. Weryfikacja adresu zamieszkania - polega na wysłaniu przez Serwis listem, w ciągu trzech dni od zlecenia weryfikacji, indywidualnego kodu weryfikacyjnego. Pozytywna weryfikacja następuje w momencie wprowadzenia kodu przez użytkownika na stronie Serwisu, w odpowiednim formularzu. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi trzy miesiące.
 10. Weryfikacja dokumentu ze zdjęciem - polega na wysłaniu przez użytkownika skanów pierwszej i drugiej strony wybranego dokumentu, innego niż dowód osobisty lub karta pobytu (np. prawa jazdy, legitymacji studenckiej, paszportu) oraz porównaniu tych skanów z danymi przysłanymi wcześniej. Jeśli dane będą zgodne, weryfikacja będzie pozytywna. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi dwanaście miesięcy.
 11. Weryfikacja zdjęcia - polega na wysłaniu przez użytkownika zdjęcia swojej twarzy i trzymanego w ręku aktualnego, zweryfikowanego dokumentu tożsamości. W przypadku, jeżeli zdjęcia będą zbieżne, weryfikacja uzyska status pozytywny. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi dwanaście miesięcy.
 12. Weryfikacja oświadczenia o braku wymagalnych zobowiązań - polega na wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu przez użytkownika formularza oświadczenia (wygenerowanego przez system) stwierdzającego brak aktualnych zobowiązań z tytułu orzeczeń sądowych lub administracyjnych oraz brak toczących się aktualnie się przeciwko użytkownikowi postępowań sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych dotyczących roszczeń finansowych, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi trzy miesiące.
 13. Weryfikacja rachunku od dostawców - polega na wysłaniu przez użytkownika skanów minimum trzech rachunków od dostawców (np. rachunki za gaz, energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne) wystawionych przez dostawców nie wcześniej niż 14 dni od daty zlecenia tej weryfikacji. Zgodność danych adresata rachunków z danymi użytkownika oznaczać będzie pozytywna weryfikację. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi trzy miesiące.
 14. Weryfikacja oświadczenia o dochodach - w przypadku użytkowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, polega na udostępnieniu przez użytkownika, poza oświadczeniem, skanów potwierdzenia przelewu wynagrodzeń z ostatnich trzech miesięcy. W przypadku użytkowników osiągających dochody z tytułu emerytur albo rent -, weryfikacja polega na udostępnieniu przez użytkownika skanów potwierdzenia bankowego lub skanu odcinka otrzymania świadczenia z ostatniego miesiąca. Termin ważności pozytywnej weryfikacji wynosi : - w przypadku umów o pracę, o dzieło bądź zlecenia - trzy miesiące; w przypadku emerytur lub rent – 12 miesięcy.
 15. Weryfikacja oświadczenia o dochodach - w przypadku użytkowników osiągających dochody w inny sposób - polega na udostępnieniu przez użytkownika, poza oświadczeniem, wyciągu z rachunku bankowego z ostatnich trzech miesięcy oraz zeznania podatkowego (PIT) za ostatni rok kalendarzowy. W przypadku użytkowników prowadzących działalność gospodarczą, weryfikacja polega również na sprawdzeniu danych wprowadzonych przez użytkownika na stronie weryfikacji z bazą danych CEIDG i REGON. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi dwanaście miesięcy.
 16. Weryfikacja zaświadczenia o zatrudnieniu - w przypadku użytkowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia albo umów o dzieło - polega na sprawdzeniu autentyczności wystawionego, podpisanego przez pracodawcę (zleceniodawcę) i udostępnionego przez użytkownika w Serwisie na stronie weryfikacji, zaświadczenia o zatrudnieniu. Zaświadczenie o zatrudnieniu musi być wystawione nie wcześniej niż czternaście dni wstecz od daty zlecenia weryfikacji. Użytkownik zamawiający weryfikację zatrudnienia winien poinformować pracodawcę (zleceniodawcę) o wyrażeniu przez siebie zgody na udzielenie Serwisowi informacji dotyczących swojego zatrudnienia, na wypadek gdyby Serwis wystąpił o taką informację telefonicznie, e-mailowo lub pisemnie. Okres ważności pozytywnej weryfikacji wynosi trzy miesiące.
§ 5 - Rating
 1. Rating dotyczy pożyczkobiorców. Każdemu pożyczkobiorcy w Serwisie przypisany jest poziom wiarygodności, czyli rating, ustalany na podstawie uzyskanych przez użytkownika pozytywnych weryfikacji - obowiązkowych i dobrowolnych.
 2. Każdemu poziomowi ratingu przypisany jest limit zadłużeń i przypisana jest wysokość opłaty serwisowej, wyszczególnionej w Tabeli opłat. Limity zadłużeń:
  a) dla pierwszego poziomu weryfikacji – 750,00 zł,
  b) dla drugiego poziomu weryfikacji – 3000,00 zł,
  c) dla trzeciego poziomu weryfikacji – 12500,00 zł,
  d) dla czwartego poziomu weryfikacji – 25000,00 zł,
  e) dla piątego poziomu weryfikacji – 50000,00 zł.
 3. Pożyczkobiorca może zwiększyć poziom swojego ratingu dokonując weryfikacji na wyższym poziomie niż dotychczas.
 4. Rating pożyczkobiorcy, któremu wygasła ważność pozytywnej weryfikacji danego elementu, obniżany jest do poziomu, dla którego pożyczkobiorca posiada wszystkie wymagane pozytywne weryfikacje.
 5. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z obniżeniem poziomu swojego ratingu, ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu. W takiej sytuacji Serwis dokonuje ponownej oceny sytuacji z uwzględnieniem wszystkich posiadanych dokumentów.
§ 6 - Wniosek pożyczkowy
 1. Wniosek pożyczkowy wystawia pożyczkobiorca na formularzu dostępnym na stronie www.zlotamrowka.pl. Wniosek ten jest ważny przez okres siedmiu dni.
 2. Wniosek może dotyczyć udzielenia pożyczki na okres spłaty pożyczki określony w § 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Pożyczkobiorca ma możliwość dodania w formularzu wniosku pożyczkowego dodatkowego uzasadnienia, z założeniem że wszystkie podane dane są prawdziwe.
 4. Wniosek może być złożony jako prywatny bądź publiczny.
 5. Każdy wniosek pożyczkowy podlega zweryfikowaniu przez Serwis pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym prawem.
 6. Składając wniosek pożyczkowy, pożyczkobiorca wyraża zgodę na złożenie mu przez pożyczkodawcę oferty w postaci elektronicznej, to jest oferty zawarcia umowy pożyczki , w oparciu o wzór umowy pożyczki udostępniany w Serwisie.
 7. Wniosek pożyczkowy może być wycofany przez pożyczkobiorcę w dowolnym momencie przed upływem jego ważności, pod warunkiem, że nie nastąpiła finalizacja.
§ 7 - Oferty pożyczkodawców
 1. Pożyczkodawca ma obowiązek zapoznania się z warunkami pożyczki przedstawionymi przez pożyczkobiorcę we wniosku pożyczkowym.
 2. Każdy pożyczkodawca może przedstawić ofertę na wniosek pożyczkowy. Wyboru oferty dokonuje pożyczkobiorca, poza finalizacją automatyczną.
 3. Każda oferta podlega zweryfikowaniu przez Serwis pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym prawem.
 4. Oferta może być wycofana przez pożyczkodawcę w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie nastąpiła finalizacja.
§ 8 - Finalizacja, czyli zawarcie umowy pożyczki
 1. Oferta zaakceptowana przez pożyczkobiorcę oznacza finalizację wniosku pożyczkowego i zawarcie umowy pożyczki. Takie same skutki wywołuje finalizacja automatyczna.
 2. Finalizacja może zostać dokonana przez pożyczkobiorcę w dowolnym momencie ważności wniosku, niezależnie od stopnia zebrania kwoty pożyczki wskazanej we wniosku pożyczkowym.
 3. W przypadku wniosków z finalizacją automatyczną, finalizacja następuje w momencie złożenia przez pożyczkodawców ofert na wnioskowaną kwotę pożyczki.
 4. W celu finalizacji pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Serwisu, opłatę serwisową, zgodnie z Tabelą opłat.
 5. Po uiszczeniu opłaty serwisowej Serwis generuje automatycznie umowę pożyczki na warunkach określonych w zaakceptowanej ofercie. Umowa pożyczki zostaje zawarta drogą elektroniczną i nie wymaga podpisów.
§ 9 - Realizacja umowy pożyczki
 1. W pierwszej kolejności, pożyczkodawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zawarcia umowy do przekazania kwoty pożyczki określonej w umowie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy ujawniony w umowie.
 2. Po wykonaniu przelewu pożyczki, pożyczkodawca powinien oznaczyć daną pożyczkę jako przelaną.
 3. Brak otrzymania przez pożyczkobiorcę w/w środków w w/w terminie jest podstawą do odstąpienia przez pożyczkobiorcę od umowy pożyczki. Odstąpienie następuje poprzez złożenie przez pożyczkobiorcę oświadczenia o odstąpieniu, e-mailem za pośrednictwem Serwisu.
 4. Umowa pożyczki powinna okreslać obowiązkowo następujące dane:
  - określenie stron,
  - kwotę pożyczki,
  - wysokość odsetek umownych wynikających z czynności prawnej (tzw. kapitałowych), przy czym wysokość tych odsetek nie może przekraczać wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359 § 2¹ kc,
  - okres spłaty,
  - zaznaczenie czy spłata będzie jednorazowa, czy w ratach,
  - w przypadku rat – określenie terminu rat (tygodniowe, miesięczne, kwartalne) oraz wysokość poszczególnych rat uwzględniających spłatę kapitału i odsetek kapitałowych.
 5. Spłata pożyczki przed upływem okresu spłaty określonego w umowie nie zwalnia pożyczkobiorcy od zapłaty odsetek kapitałowych obliczonych za umówiony okres spłaty.
 6. W przypadku opóźnienia w spłacie (zarówno jednorazowej, jak i rat), pożyczkobiorca będzie zobowiązany dodatkowo do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, obliczonych od kapitału zapłaconego po terminie, za okres opóźnienia. Pożyczkodawca sam naliczy te dodatkowe odsetki , tj. za opóźnienie, które będą płatne na wezwanie.
 7. W przypadku spłaty kapitału pożyczki (bądź raty) wraz z wymagalnymi odsetkami kapitałowymi z opóźnieniem nie przekraczającym czterech dni, pożyczkodawca nie będzie naliczał odsetek ustawowych za opóźnienie za ten okres opóźnienia.
 8. W przypadku pożyczek ratalnych, jeśli opóźnienie w spłacie raty pożyczki wyniesie co najmniej siedem dni, pożyczkodawca będzie uprawniony do postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Termin spłaty całej pożyczki wraz z należnymi odsetkami zostanie określony w wezwaniu przekazanym pożyczkobiorcy przez Serwis.
 9. Spłata pożyczki następuje na rachunek bankowy pożyczkodawcy wskazany w umowie.
 10. Po spłacie pożyczki lub raty, pożyczkodawca jest zobowiązany do oznaczenia spłaty w panelu zarządzania kontem.
 11. W przypadku braku oznaczenia spłaty przez pożyczkodawcę przez okres siedmiu dni , pożyczkobiorca może zwrócić się do Serwisu o to oznaczenie, przedstawiając potwierdzenie wykonania przelewu na konto pożyczkodawcy.
 12. W przypadku opóźnienia w spłacie jednorazowej pożyczki o okres wynoszący co najmniej 14 dni, a w razie pożyczek ratalnych – w przypadkach określonych w ustępie 7, pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań prawnych mających na celu odzyskanie swojej należności.
 13. Działania prawne, o których mowa w ustępie 11, to : postępowania sądowe bądź mediacyjne, możliwość cesji wierzytelności na osoby trzecie. W przypadku cesji, pożyczkodawca powiadomi pożyczkobiorcę o przelewie wierzytelności wysyłając odpowiednią wiadomość e-mail.
 14. Spłata pożyczki w całości wraz z odsetkami kapitałowymi i ewentualnymi odsetkami za opóźnienie – powoduje wygaśnięcie umowy pożyczki.
§ 10 - Opinie
 1. Użytkownik może wystawić opinię drugiej stronie transakcji, po spłacie pożyczki, w terminie trzydzieści dni od dnia ostatecznej spłaty.
 2. W przypadku braku spłaty, pożyczkodawca może wystawić opinię w trakcie obowiązywania umowy pożyczki.
 3. Opinia może być pozytywna lub negatywna. Może być dodany komentarz odzwierciedlający przebieg współpracy i kontaktów z drugą stroną transakcji w trakcie realizacji umowy.
 4. Wystawione opinie widoczne są w profilu użytkownika. Zmiana treści opinii jest niemożliwa.
 5. Jeśli użytkownik uważa, że opinia jest nietrafna, gdyż jest niezgodna z rzeczywistym przebiegiem transakcji, może zwrócić się do Serwisu o usunięcie opinii. W takim przypadku przedstawiciele Serwisu dokonują dokładnej analizy przebiegu transakcji, a w efekcie pozostawiają opinię bądź ją usuwają.
§ 11 - Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe użytkowników są chronione w sposób opisany w Polityce prywatności, w której szczegółowo zostały opisane zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkowników.
 2. Serwis zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z RODO, z zasadami poufności, z innymi przepisami prawa, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.
§ 12 - Postanowienia końcowe
 1. Serwis nie jest stroną w zawieranych umowach i nie ponosi odpowiedzialności za należyte wywiązywanie się z umów. Niemniej dłużnicy, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartych umów, mogą mieć zablokowaną możliwość składania kolejnych wniosków pożyczkowych.
 2. Użytkownicy muszą mieć świadomość co do skutków podatkowych pożyczek i we własnym zakresie ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki podatkowe zawartych umów.
 3. Administrator Serwisu zobowiązany jest do moderowania treści zamieszczanych na stronie zlotamrowka.pl pod kątem ich zgodności z prawem i do usuwania wpisów naruszających cudze dobra osobiste, wzywających do nienawiści lub do popełnienia przestepstw, itp. Nie zwalnia to użytkowników od odpowiedzialności cywilnej i karnej za publikowane przez nich treści. Dotyczy to także skanów, zdjęć lub plików umieszczanych przez użytkowników.
 4. Wszelkie reklamacje użytkowników dotyczące działalności Serwisu (np. dotyczące wysokości opłat serwisowych, terminu ważności weryfikacji, sprawności działania strony internetowej) należy kierować e- mailowo na adres reklamacje@zlota.mrowka.pl. Serwis zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź zostaje wysłana drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie spory pomiędzy użytkownikiem a Serwisem mogą byc rozstrzygane sądownie na zasadach ogólnych. Mogą być także rozstrzygane w drodze pozasądowych metod rozstrzygania sporów, np. w trybie mediacji . Listy mediatorów są zamieszczone na stronach internetowych sądów okręgowych. Ze względu na czas i ekonomię, zalecane jest obranie tej właśnie drogi.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z  2020r. poz. 344) oraz odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (zwłaszcza dotyczące pożyczek ).
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://zlotamrowka.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby ZŁOTAMRÓWKA.PL Sp z o.o. w Koszalinie.
 8. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem w/w strony i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 9. Każda zmiana Regulaminu zostanie zaznaczona na stronie internetowej Serwisu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia i zaakceptowania przez użytkownika. Akceptacja zmian Regulaminu jest wymagana w celu dalszego korzystania z Serwisu w pełnym zakresie.
 10. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, użytkownik może zrezygnować z usług Serwisu i usunąć konto, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
 11. Wszystkie prawa do treści strony niniejszego Regulaminu, do treści Polityki prywatności i do treści Serwisu są zastrzeżone. Prawa do użytkowania, kopiowania, rozpowszechniania, wykorzystywania części lub całości w/w treści podlegają ochronie prawnej zgodnie z kodeksem cywilnym i ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie Serwisu.
ZłotaMrówka.pl
Platforma przyszłości finansowej. Każdy może stać się jej częścią
zarówno jako pożyczkobiorca jak i jako pożyczkodawca.