Polityka prywatności serwisu www.zlotamrowka.pl
Ostatnia data aktualizacji: 2021-04-30
I - Administrator danych osobowych i podstawy przetwarzania danych.
 1. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO - Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
 2. Administratorem danych osobowych jest „Złota Mrówka.pl” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000849513, NIP: 6692557790, REGON: 386529840, z kapitałem zakładowym 50000,00 zł, e-mail: kontakt@zlotamrowka.pl
 3. Odpowiedzialnym za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd „Złota Mrówka.pl” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie.
 4. „Złota Mrówka.pl” Sp. z o.o. , w związku z przedmiotem swojej działalności, gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników – w zakresie niezbędnym do:
  - identyfikacji i weryfikacji użytkowników, umożliwienia im zawierania umów pożyczek między sobą;
  - umożliwienia wymiany informacji i oświadczeń pomiędzy użytkownikami oraz z Serwisem, za pomocą poczty elektronicznej i ewentualnie poczty tradycyjnej;
  - umożliwienia wzajemnego wystawiania opinii pomiędzy użytkownikami;
  - pomocy w dochodzeniu roszczeń pomiędzy użytkownikami wynikających z zawartych umów,
  - dochodzenia roszczeń Serwisu wobec użytkowników.
 5. W/w dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO - Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 6. W/w dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 RODO w celu:
  a) wykorzystania w w/w celach,
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w celach rachunkowych i podatkowych,
  c) dane osobowe są chronione przez standardowe środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanymi zmianami.
 7. Zebrane dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej z Serwisem, a po jej upływie – przez okres niezbędny do:
  - obsługi np. reklamacji,
  - zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pomiędzy użytkownikami oraz pomiędzy użytkownikami a Serwisem,
  - wypełnienia obowiązku prawnego administratora wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych.
  - Maksymalny czas przechowywania danych – siedem lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zakończenie umowy pomiędzy użytkownikiem a Serwisem.
 8. Zapisy w niniejszej Polityce prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne administratora wynikające z art. 13 RODO.
 9. Administrator będzie dokładał wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełniać przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO. Każdy z pracowników/współpracowników został przeszkolony z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych oraz zobowiązał się do zachowania w tajemnicy zebranych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia.
 10. Każdy użytkownik może zwrócić się o dodatkowe informacje na w/w adres mailowy pisemnie na adres administratora „Złota Mrówka.PL” Spółka z o.o. ul. Maltańska 37 75- 430 Koszalin.
 11. Serwis nie udostępnia żadnej ze swoich usług dla osób fizycznych poniżej 18 roku życia. Weryfikacja wieku użytkownika następuje w fazie rejestracji m.in. poprzez weryfikację dokumentu tożsamości, sprawdzenie numeru PESEL.
II. Zakresy zbierania danych osobowych.
Możliwe cele zbierania danych osobowych użytkowników przez Serwis:
 1. Zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z usługi elektronicznej oferowanej przez Serwis ; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO -przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub do podjęcia działań na wniosek osoby, której te dane dotyczą . Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane osobowe posiadacza konta – pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy: - imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, numer i data ważności dowodu osobistego, adres e-mail, dane konta bankowego, nr IP urządzenia i portu, z którego następuje logowanie do Serwisu, dokument ze zdjęciem, zdjęcie.
 2. Weryfikacja tożsamości użytkownika – przetwarzanie danych w kierunku zapobiegania oszustwom polegającym na kradzieży danych osobowych i ich wykorzystaniu do zaciągnięcia w zobowiązań w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody i wiedzy; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią), w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umów pożyczek pomiędzy użytkownikami). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane dokumentu tożsamości, kopia dokumentu tożsamości, fotografia użytkownika z jego wizerunkiem, numer telefonu.
 3. Weryfikacja wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy – przetwarzanie danych w kierunku zapobiegania sytuacjom wyłudzenia pożyczki przez potencjalnego pożyczkobiorcę oraz ocena ryzyka udzielenia pożyczki; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią), w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umów pożyczek). W przypadku stosowania zewnętrznych narzędzi do profilowania lub weryfikowania, pożyczkobiorca odrębnie wyraża zgodę na zastosowanie konkretnej metody oraz na przekazanie jego danych osobowych do podmiotu zewnętrznego, np. pracodawcy, zleceniodawcy, biur informacji gospodarczych. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, numer PESEL, nr NIP i nr REGON (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zgłoszenia do CEDiG), adres zamieszkania i zameldowania, numery kont bankowych, dane dotyczące zatrudnienia i osiąganych dochodów, dane dot. opłat stałych i innych zobowiązań finansowych, stan środków na kontach bankowych i historia operacji na tych kontach, dane o powiązaniach użytkownika Serwisu z innymi użytkownikami (w oparciu o dane pozyskane od użytkowników oraz dane zarejestrowane w wyniku kontaktu użytkownika z Serwisem; wynik profilowania zrealizowanego przez Serwis -rating).
 4. Postępowanie reklamacyjne związane z usługą Serwisu; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b)RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).
 5. Wsparcie pożyczkodawcy w dochodzeniu roszczeń od pożyczkobiorcy - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez osobę trzecią); Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, dane dot. źródła powstania roszczeń.
 6. Marketing bezpośredni usług własnych Serwisu oraz marketing produktów i usług partnerów biznesowych – art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora danych). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail.
 7. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu, geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP i portu, z którego dokonywane jest połączenie).
Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i polega na wykorzystaniu zebranych danych do oceny niektórych czynników osobowych danej osoby fizycznej. W serwisie profilowanie występuje w procesie badania wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy. W serwisie stosuje się :
 • profilowanie wewnętrzne, którego wynikiem jest tzw. rating pożyczkobiorcy – dane do ratingu są pobierane z danych przekazanych przez pożyczkobiorcę za pośrednictwem odpowiednich formularzy w Serwisie;
 • za zgodą użytkownika – profilowanie zewnętrzne polegające na zasięganiu informacji z biur informacji gospodarczej, w szczególności BIG Info Monitor , Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Krajowego Biura Informacji Gospodarczej .
III. Udostępnianie danych osobowych.
 1. Dane osobowe użytkownika Serwisu zawarte w jego profilu są udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie innym użytkownikom tego Serwisu, w związku z podstawową funkcją usługi jaką jest kojarzenie osób chcących zawrzeć umowę pożyczki.
 2. Dane osobowe użytkowników są udostępniane upoważnionym przez administratora pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich obowiązków zawodowych związanych z obsługą Serwisu.
 3. W ramach procesu analizy wiarygodności kredytowej pożyczkobiorcy jego dane mogą być przekazywane do biur informacji gospodarczej, w szczególności BIG Info Monitor , Biura Informacji Kredytowej S.A. oraz Krajowego Biura Informacji Gospodarczej .
 4. Dane osobowe użytkownika, który wyraził zgodę na przekazywanie jego danych podmiotom zewnętrznym w celu przesyłania mu informacji handlowych, mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms.
 5. Dane osób zadłużonych mogą być przekazywane do zewnętrznych podmiotów windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych, celem dochodzenia roszczeń.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom administracji państwowej, na ich żądanie, gdy żądanie to ma podstawę prawną.
 7. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów oraz innych czynności mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania Serwisu z przepisami prawa.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.
 9. Każde udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, albo w oparciu o obowiązek prawny.
IV. Prawa osoby, której dane są przetwarzane.
 1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, ale brak podania tych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.
 2. Podanie podstawowych danych niezbędnych do weryfikacji pierwszego poziomu jest dobrowolne, ale brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Serwisu, czyli z możliwości otrzymania pożyczki za pośrednictwem Serwisu.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Serwis przysługuje:
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
  • prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na określone przetwarzanie (cofnięcie to nie ma wpływu na przetworzenia dokonane wcześniej, przed cofnięciem zgody; nie ma również wpływu na prawo przetwarzania, jeśli to prawo wynika z podstawy prawnej);
  • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
  • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu co do profilowania, ze względu na szczególną wrażliwość danej osoby, gdy profilowanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora;
  • prawo do wniesienia reklamacji w sytuacji, kiedy podejmowanie decyzji następuje w sposób zautomatyzowany (reklamacja musi zostać rozpatrzona indywidualnie, przy udziale Inspektora Danych Osobowych);
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe, a wnioski, reklamacje bądź sprzeciwy nie przyniosły skutku (Prezes Urzędu jest organem nadzorczym w rozumieniu rozporządzenia 2016/679, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych);
 4. Wszystkie prawa wymienione wyżej (za wyjątkiem skargi do Prezesa UODO) użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy rodo@zlotamrowka.pl podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych (sposób rekomendowany) lub przy pomocy innych danych kontaktowych Serwisu (drogą mailową, listowną lub telefoniczną);
 5. Skargi do Prezesa UODO można kierować zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.
V. Polityka plików cookie.
 1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działaniach serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.
 2. 2. Serwis używa następujące pliki cookie:
  a) stałe - wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania Serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez Serwis lub użytkownika. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie Serwisu;
  b) sesyjne - zawierające ciąg znaków identyfikujących zbiór danych (za wyjątkiem danych osobowych) przechowywanych na stronie serwisu - tzw. sesja. Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo Serwisu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z Serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisu.
 3. Poza tym, występują pliki cookie podmiotów trzecich – analityczne, zapisywane przez Google Analytics - bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwia anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z Serwisu, preferencji użytkownika.
 4. Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie – zgodnie z treścią „pomocy” lub ustawieniami „prywatności/bezpieczeństwa” w danej przeglądarce.
 5. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w Serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji Serwisu.
 6. Serwis korzysta z plików cookies, które:
  a) zapisują informacje na temat dokonywanych przez użytkowników wyborów, co umożliwia dostosowanie Serwisu do potrzeb konkretnego użytkownika,
  b) pozwalają na zbieranie informacji o tym jak często i ilu użytkowników odwiedza Serwis – wyłącznie w celach statystycznych, bez identyfikacji użytkowników,
  c) pozwalają określić w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu (przeglądane obszary, czas poświęcony na przeglądanie, trudności, komunikaty o błędach) – co ma służyć zapewnieniu działania Serwisu na odpowiednim poziomie.
 7. Powyższe informacje będą służyć Serwisowi do tzw. targetowania tj. do zapamiętania w/w informacji celem lepszego trafienia w preferencje użytkowników. Pliki cookies nie służą jednak do identyfikacji danych osobowych użytkowników.
 8. Korzystanie z Serwisu przez użytkownika bez blokowania obsługi cookies – oznacza uzyskanie dostępu przez te pliki do urządzenia końcowego użytkownika i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na zapisywanie plików cookies.
 9. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików cookies, poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej, zgodnie z instrukcją użytkowania swojej przeglądarki.
 10. Użytkownik ma też prawo w każdym momencie odblokowania możliwości zapisywania plików cookies, poprzez kolejną zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej, zgodnie z instrukcją użytkowania swojej przeglądarki.
 11. Usunięcie bądź zablokowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu, gdyż niektóre jego obszary mogą stać się nie w pełni dostępne.
Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie zlotamrowka.pl.
ZłotaMrówka.pl
Platforma przyszłości finansowej. Każdy może stać się jej częścią
zarówno jako pożyczkobiorca jak i jako pożyczkodawca.